Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Τρία 2μηνα στην Π.Ε Ευρυτανίας. Σε εξέλιξη για λίγες ημέρες η υποβολή αιτήσεων. Οι θέσεις και τα δικαιολογητικά

Προκήρυξη με την οποία ανακοίνωσε την πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) µηνών, συνολικά τριών (3) ατόµων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της, εξέδωσε η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.

nomarxia-eisodos1

Πρόκειται για θέσεις εποχικού προσωπικού που θα απασχοληθούν στη Δ/νση Τεχνικών Έργων και θα κατανεμηθούν ως εξής: ένα άτομο κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων – Χειριστή Φορτωτών-Εκσκαφέων, ένα άτομο ΔΕ Οδηγών και ένα άτομο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού.

Οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδροµικά αίτηση, συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού- Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Γεωργίου Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι Τ.Κ. 36100 (Τµήµα Προσωπικού και Μισθοδοσίας) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (Πληροφορίες: 2237350729, 2237350718).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων άρχισε από τις 18 και ολοκληρώνεται στις 24 Απριλίου 2017.

∆ικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) 2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας 3. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 5. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας του υποψηφίου 6. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί (χορηγείται από την υπηρεσία) 7. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα µέσα στο 12µηνο (χορηγείται από την υπηρεσία) 8. Αντίγραφο της σχετικής άδειας χειριστή (όπου απαιτείται) 9. Αντίγραφο της άδειας οδήγησης (όπου απαιτείται) 10. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.

Η πλήρης προκήρυξη (με τα απαραίτητα προσόντα για κάθε θέση κ.α.) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.