Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020

ev media-logo

Άνοιξε το LEADER ιδιωτών. Αφορά μεταποίηση, εμπόριο, υπηρεσίες - Έως 65% η επιδότηση για τουριστικές επιχειρήσεις, άρχισαν οι αιτήσεις

Το πολυαναμενόμενο -αλλά πετσοκομμένο κατά 50%- πρόγραμμα ενισχύσεων ιδιωτικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου, του τουρισμού των υπηρεσιών και λοιπών  άλλων ιδιωτικών έργων, ξεκίνησε από την Τετάρτη 3 Απριλίου με καταλυτική ημερομηνία λήξης κατάθεσης προτάσεων στις 3/7/2019.leader-idiwtwn11

Η εταιρεία "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.", ως Ομάδα Τοπικής Δράσης για τη Φθιώτιδα και την Ευρυτανία, ανακοίνωσε ότι προκηρύχθηκε η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την υποβολή προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του  ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2:  “Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ”, του Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 2,9 εκατ. ευρώ. Το ύψος της επιδότησης των ιδιωτικών προτάσεων που θα εγκριθούν, διαφέρει ανάλογα της δραστηριότητας και αρχίζει από 40% στον τομέα της μεταποίησης και αγγίζει το 65% στον τομέα του Τουρισμού. Αντίστοιχα επιδοτούνται προτάσεις έργων, το ανώτερο μέχρι 600.000 ευρώ. 

Μειωμένα τα κονδύλια κατά 50%

Όπως ανακοίνωσε η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α, ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2018, καθώς ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των δημοσίων έργων, η εταιρεία υπέβαλε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, πρόταση χρηματοδότησης ύψους 10 εκατ. ευρώ. Η πρόταση αφορούσε έργα Δημόσιου και Ιδιωτικού Ενδιαφέροντος. Το ΥΠ.Α.Α.Τ τελικά ενέκρινε προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης ύψους 4.920.000 ευρώ, μειώνοντας κατά 50% την πρόταση της εταιρείας.

Πρόκειται για κατακρεούργηση ενός προγράμματος, που παλιά αφορούσε ιδιωτικά έργα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι πλέον αφορά και δημόσια έργα,  τα οποία ενσωματώθηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα LEADER, καθώς το παλιό, αμιγώς πρόγραμμα δημοσίων έργων το πρώην ΟΠΑΑΧ, καταργήθηκε με ανεξήγητη απόφαση της κυβέρνησης.

Τελικά σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία, τα κονδύλια ανέρχονται μόλις στα 4,9 εκατ. ευρώ και ήδη έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των δημοσίων έργων προϋπολογισμού 1,92 εκατ. ευρώ. Για την Ευρυτανία, σύμφωνα με πληροφορίες έχουν εγκριθεί 8 έργα, τέσσερα σε Άγραφα και 4 σε Καρπενήσι, αλλά το υπουργείο ακόμη καθυστερεί να υπογράψει τις εγκεκριμένες προτάσεις.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Απομένει πλέον το υπόλοιπο εγκεκριμένο κονδύλι της εταιρείας, ύψους 2,9 εκατ. ευρώ δημόσιας δαπάνης, το οποίο μεταφράζεται σε έργα συνολικής δαπάνης -δηλαδή ιδιωτικής και δημόσιας- που αγγίζουν τα 4 εκατ. ευρώ περίπου. 

Δικαιούχοι δύναται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής στους τομείς: Μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν, Επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού, Επενδύσεις στους τομείς της βιοτεχνίας, οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου, Επενδύσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) και Επενδύσεις οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Επιλέξιμες δαπάνες μπορεί να είναι: Αγορά, κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου, Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, Αγορά καινούργιων οχημάτων, Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κλπ, Δαπάνες προβολής, Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ), Αμοιβές προσωπικού, για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης κ.ά.

Μη επιλέξιμες δαπάνες είναι: Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων παλαιών ή καινούργιων, Έργα απλής συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, Εργασίες πράσινου καθώς και έργα διακόσμησης, Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων, Δαπάνες συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, ασφάλιστρα, κεφάλαιο κίνησης και δαπάνες αναλωσίμων υλικών, Μεταχειρισμένα οχήματα και  μεταχειρισμένος εξοπλισμός, Δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, Αιτούμενες δαπάνες, η υλοποίηση των οποίων δεν εγκρίθηκε κατά την έγκριση της αίτησης στήριξης, Δαπάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα, Αμοιβές προσωπικού για την λειτουργία της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης κ.ά.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Σύμφωνα με την εταιρεία, η ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών προτάσεων των δικαιούχων άρχισε στις 03-04-2019, με καταληκτική ημερομηνία την 03-07-2019, για όλα τα Υπομέτρα & τις Δράσεις του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΠΣΚΕ, και εντύπως στην έδρα της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, Αρκαδίου 6, Λαμία, Τ.Κ. 35131.