Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Το ΦΕΚ της λύτρωσης. Νόμος του κράτος η τροποποίηση του ΓΠΣ . Επιτρεπει την κατοικία ξανα στην Μεσοχώρα

Στη Μεσοχώρα επιτρέπεται ξανά η χρήση κατοικίας

mesoxwra 501

Σύμφωνα με την νέα τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Καρπενησίου, τρεις είναι οι αλλαγές που εγκρίθηκαν. Στην περιοχή του Βουτύρου, στη "Γεωργική γη" και στην "Αθλητική ζώνη" της Μεσοχώρας{div float:right}{module Google (Τετράγωνο 300χ250 κειμενο)}{/div}

Μέσα σε χρόνο ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα και μετά από τεκμηριωμένη διοικητική προσφυγή του δήμου Καρπενησίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, δικαιώθηκε, την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012, η κοινή προσπάθεια πολιτών, δήμου και τοπικών φορέων να αρθεί η αστοχία του ΓΠΣ

Με τον αρ. ΦΕΚ 228/19-6-2012 επικυρώθηκε η τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του δήμου Καρπενησίου, με την οποία επανέφεραν την περιουσία των "θυμάτων της Μεσοχώρας" στους ιδιοκτήτες της. Πλέον στην περιοχή επιτρέπεται η χρήση κατοικίας.

Η δημοτική αρχή εκφράζει την απόλυτη ικανοποίησή της για την εξέλιξη του θέματος. Πρώτη φορά εγκρίθηκε τροποποίηση Πολεοδομικού Σχεδίου στην Ελλάδα, αλλά πιθανόν και για πρώτη φορά υπήρξε τέτοια αστοχία των μελετητών, όταν το ΓΠΣ Καρπενησίου βρισκόταν ακόμη στο στάδιο σύνταξης.

Όπως είναι πλέον γνωστό, με την αρχική μελέτη του ΓΠΣ, η οποία έλαβε ΦΕΚ αρ. 50/1-4-20121, πέραν των άλλων που προέβλεπε, χαρακτήριζε -και ενώ η οικοδομική δραστηριότητα βρισκόταν σε έξαρση στην περιοχή- 1.000 περίπου στρέμματα ιδιόκτητης, άρτιας και οικοδομήσιμης γης, ως “Αθλητική ζώνη” με επιτρεπόμενες χρήσεις την κατασκευή γηπέδων -όχι ποδοσφαίρου- τένις, γκολφ κ.λπ. και παράλληλα απαγόρευε οποιαδήποτε άλλη χρήση, όπως και την χρήση κατοικίας.

Το γεγονός αυτό όταν αποκαλύφθηκε από τα "Ευρυτανικά Νέα" ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών. Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη και οι δημοτικοί σύμβουλοι της προηγούμενης δημοτικής αρχής, οι οποίοι ενέκριναν ομόφωνα την μελέτη του ΓΠΣ, όχι μία, αλλά τρεις φορές, εξεπλάγησαν από τις αποκαλύψεις.

"Πως είναι δυνατόν να έχει απαγορευτεί η χρήση κατοικίας στη Μεσοχώρα; Εμείς ποτέ δεν πήραμε τέτοια απόφαση". Αυτά ήταν τα λόγια όλων. Ακόμη και ο τότε δήμαρχος Καρπενησίου κ. Βασίλης Καραμπάς εξεπλάγη και δήλωσε ότι "πρόκειται για μια ανοησία". Ο ίδιος από την θέση του αντιπεριφερειάρχη βοήθησε πολύ για την άρση της αδικίας.

Τόσο ο δήμαρχος κ. Κώστας Μπακογιάννης, όσο και ο αντιδήμαρχος κ. Νίκος Σουλιώτης, απευθύνθηκαν σε μεγάλο δικηγορικό γραφείο των Αθηνών, ώστε να τεκμηριωθεί με σαφήνεια το διοικητικό αίτημα τροποποίησης του ΓΠΣ.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έκανε δεκτό το αίτημα και εισηγήθηκε προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας την τροποποίηση, την οποία η Γενική Γραμματέας κα Γερακούδη έκανε δεκτή στις 13 Ιουνίου 2012.

Η τροποποίηση του ΓΠΣ -όπως έγραψαν τα “Ευρυτανικά Νέα” που παρακολουθούν το θέμα πολύ στενά- στις 19 Ιουνίου προωθήθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο, επισυναπτόμενη και με τους νέους χάρτες και τις νέες διατάξεις χρήσης γης στον δήμο Καρπενησίου.

Την περασμένη Δευτέρα, 2 Ιουλίου η τροποποίηση έγινε Νόμος του κράτους. Το ΦΕΚ (αρ. ΦΕΚ 228/19-6-2012) δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) και πλέον αποτελεί Νόμο του Κράτους.


Η τροποποίηση του ΓΠΣ (ΦΕΚ 228/19-6-2012)

fek503Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του πρώην Δήμου Καρπενησίου και νυν Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου Δήμου Καρπενησίου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1958/79633

Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του πρώην Δήμου Καρπενησίου και νυν Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου Δήμου Καρπενησίου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 6 και 280 αυτού.

2. Το Π.Δ. 138/10 (ΦΕΚ 231 Α') «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

3. Τις διατάξεις του ν. 2503/97 «Διοίκηση, Στελέχωση Περιφέρειας, θέματα ΟΤΑ κλπ. (ΦΕΚ 107Α'/97).

4. Τις διατάξεις του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207A’/99), «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Ν. 2508/97 «Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας κλπ.» (ΦΕΚ 124Α'/97).

6. Τις διατάξεις των Ν. 1577/85, Ν. 2831/2000 «Περί Γενικού Οικοδομικού κανονισμού και άλλες διατάξεις» και του Ν. 3212/2003 (άρθρα 12 και 13), όπως ισχύουν σήμερα.

7. Τις διατάξεις του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α’/86) «για την προστασία του περιβάλλοντος».

8. Τις διατάξεις του Ν. 2545/97 (ΦΕΚ 254Α'/97) «Βιομηχανικές και επιχειρηματικές περιοχές και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

9. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 1138/Β’/11-06-09).

10. Τις διατάξεις του Ν. 3889/10 (ΦΕΚ 182/Α’/14-10-10) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρου 30 αυτού.

11. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος της 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ') «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης», όπως ισχύει σήμερα.

12. Την υπ' αριθμ. 1086/211/2011 απόφαση (ΦΕΚ ΤΑΑΠΘ-50/2011) «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) πρώην Δήμου Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας και νυν Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου Δήμου Καρπενησίου» της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

13. Το υπ’ αριθμ. 8684/26-5-2011 έγγραφο του Δήμου Καρπενησίου με τη συνημμένη σε αυτό αίτηση του Δήμου.

14. Το υπ' αριθμ. 30808/4577/25-7-2011 έγγραφό μας.

15. Την αριθμ. 494/2011 (Πρακτικό 25/2011) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου.

16. Το υπ' αριθμ. 13/14-3-2012 έγγραφο του Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ. Στερεάς Ελλάδας με συνημμένο το σχετικό πρακτικό γνωμοδότησης (3/2012 Θέμα 9ο),

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1086/211/2011 απόφασης της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ ΤΑΑΠΘ-50/2011) περί έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) πρώην Δήμου Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας και νυν Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου Δήμου Καρπενησίου, ως ακολούθως:

1. Στο τέλος της παραγράφου 3.1.1 προστίθεται η διάταξη:

Κατ' εξαίρεση στον οικισμό Βουτύρο ισχύουν οι διατάξεις για δόμηση σε οικισμό προϋφιστάμενο του 1923. Η εξαίρεση αυτή ισχύει και για την έκταση που δεν θα περιληφθεί στην πολεοδομική μελέτη όποτε αυτή και αν εγκριθεί.

2. Στην παράγραφο 3.2.1 και στην υποπαράγραφο «Επιτρεπόμενες χρήσεις» προστίθεται η διάταξη:

- αγροτοτουριστικές μονάδες, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις κείμενες διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

3. Στην παρ. 3.2.1 και στην υποπαράγραφο «Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης» προστίθεται η διάταξη:

Για την επιτρεπόμενη χρήση «αγροτοτουριστικές μονάδες» ισχύουν οι περιορισμοί της εκτός σχεδίου δόμησης και επιπλέον ορίζονται οι εξής περιορισμοί:

- Μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια 200 τ.μ.

- Μέγιστη επιφάνεια δόμησης 200 τ.μ.

4. Η παράγραφος 3.2.6. αντικαθίσταται ως εξής:

3.2.6 Ζώνη τουριστικών / αθλητικών δραστηριοτήτων και άλλων ειδικών χρήσεων

Στη θέση Μεσοχώρα, νοτίως του Καρπενησίου, σε έκταση 1000 περίπου στρεμμάτων, ορίζεται Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης όπου θα επιτρέπεται η χωροθέτηση συγκεκριμένων χρήσεων, με όρους και περιορισμούς. Επιπλέον, στη ζώνη αυτή, με στόχο την ενίσχυση εξειδικευμένου τουριστικού πόλου και συμπληρωματικά του λειτουργούντος Κέντρου Προετοιμασίας Αθλητών, θα είναι δυνατή η ανάπτυξη συνδυαστικών χρήσεων οργανωμένου αθλητικού κέντρου, τουρισμού και άλλων υποστηρικτικών προς αυτές χρήσεις, όπως, διοίκηση κλπ.

Επιτρεπόμενες χρήσεις

- Γήπεδα ποδοσφαίρου, αθλοπαιδιών, γήπεδα ρίψεων, δρόμους για τρέξιμο.

- Εγκαταστάσεις κλειστών αθλητικών χώρων (αίθουσα ομαδικών αθλημάτων, αίθουσες εκγύμνασης, αποδυτήρια, σάουνα, αίθουσες φυσικοθεραπείας ιατρικά κέντρα κλπ.).

- Κτίρια διοίκησης για την εξυπηρέτηση του κέντρου προετοιμασίας αθλητών.

- Τουριστικές επιχειρήσεις του αρθ. 2 του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118Α'/1993) και συγκεκριμένα, τουριστικά καταλύματα που περιλαμβάνουν κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ΑΑ' και Α' τάξης, χώρους οργανωμένης κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (συνεδριακά κέντρα κ.α.), τα οποία εξυπηρετούν τη φιλοξενία των αθλητικών ομάδων, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις κείμενες διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

- Κατοικία.

- Κοινωφελείς χρήσεις.

Οι εν λόγω τροποποιήσεις φαίνονται στο χάρτη Π.2.1.β (κλίμακας 1:25.000) που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή, με το συνημμένο χάρτη Π.2.1.β (κλίμακας 1:25.000), που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λαμία, 13 Ιουνίου 2012
Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ