Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

ΑΓΡΑΦΑ. Άκυροι οι απολογισμοί των παλιών δήμων από τη Γερακούδη. Δεν υπήρχε νόμιμη πλειοψηφία στο σχετικό συμβούλιο

Σύμφωνα με συγκεκριμένες εγκυκλίους του 2010 και του 2011, οι δήμοι έπρεπε να αποστείλουν στην Περιφέρεια τους απολογισμούς των παλαιών δήμων από τους οποίους απαρτίζονται, προκειμένου να γίνει ο «έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α., και αναζήτηση αστικής και πειθαρχικής ευθύνης αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 Ν.3852/2010 “Πρόγραμμα Καλλικράτης”)».

gerakoudi-kalliopi

Η διαδικασία αναζήτησης των στοιχείων για τον δήμο Αγράφων ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο και ο δήμος απέστειλε εγκεκριμένους τους απολογισμούς αυτούς με την υπ’ αριθμ. 8-29/09-03-2013 απόφασή του.

Εντούτοις η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, Καλλιόπη Γερακούδη (φωτο), ακύρωσε την απόφαση αυτή του δήμου Αγράφων θεωρώντας ότι δεν υπήρχε η από τον νόμο οριζόμενη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι τ. δήμοι, των οποίων οι απολογισμοί δεν εγκρίθηκαν και τα αντίστοιχα έτη είναι οι εξής:

1. τ. Δήμος Αγράφων, για τα έτη, 2008, 2009 και 2010

2. τ. Δήμος Απεραντίων για το έτος 2010

3. τ. Δήμος Βίνιανης για το έτος 2010

4. τ. Δήμος Φραγίστας για το έτος 2010

Οι λόγοι για τους οποίους ακυρώθηκε η απόφαση έγκρισης των απολογισμών αυτών όπως περιγράφεται στο έγγραφο της Περιφέρειας είναι οι εξής:

-Το γεγονός ότι, κατά την έναρξη της υπόψη συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Αγράφων, παρέστησαν είκοσι ένας (21) δημοτικοί σύμβουλοι, επί συνόλου είκοσι επτά (27), συμπληρώνοντας την κατ’ άρθρον 96§2 του ΚΔΚ απαιτούμενη απαρτία, για τη νομιμότητα της συνεδρίασης.

- Το γεγονός περαιτέρω ότι, για τη λήψη της υπό κρίση απόφασης, δεν επιτεύχθηκε η κατ΄ άρθρον 96§4 του ΚΔΚ, οριζόμενη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, που εν προκειμένω θα ήταν έντεκα (11) μέλη, δεδομένου ότι από τα είκοσι ένα (21) παριστάμενα μέλη, υπέρ της έγκρισης του απολογισμού του πρώην Δήμου Αγράφων Οικονομικού Έτους 2008, ψήφισαν εννέα (9).

Επειδή η ανωτέρω απόφαση εκδόθηκε κατά παράβαση των προαναφερόμενων διατάξεων και ως εκ τούτου πρέπει να ακυρωθεί ως μη νομίμως εκδοθείσα.»

Τέλος, στο ίδιο έγγραφο σημειώνεται ότι «Κατά της απόφασης μπορεί οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει προσφυγή εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοσή της ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 που εδρεύει στην Λαμία)».