Σάββατο, 4 Απριλίου 2020

ev media-logomenoume spiti-small

Ανεμογεννήτριες στα Κοκκάλια: Με 7,2 εκατ. ευρώ χρηματοδοτήθηκε η ΤΕΡΝΑ για να στήσει το Αιολικό Πάρκο

Με την Αρ. Πρωτ: 58937/27-12-2013, απόφαση που υπογράφει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Παναγιώτης Μηταράκης, αποφασίζεται η καταβολή και της δεύτερης δόσης ύψους 3,6 εκατ. ευρώ στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, για να προχωρήσει στην εγκατάσταση του Αιολικού Πάρκου στη θέση "Καστρί - Κοκκάλια" στην Ευρυτανία.

anemogennitria-antrhopoi

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

(...)  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

1. Εγκρίνεται η καταβολή ποσού ύψους τριών εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (3.639.750,00 ευρώ) ευρώ ως προκαταβολή, βάσει εγγυητικής επιστολής έναντι του υπολοίπου 50% της προβλεπόμενης επιχορήγησης καθώς και η δέσμευση της υπ' αριθμ.GRH107347/23.12.2013 εγγυητικής επιστολής της «ALPHA BANK» (Κατάστημα ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΣΤΑΔΙΟΥ 40 ) ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε (4.003.725,00 ευρώ ) ευρώ, έως την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης της υπ' αριθμ. Πρωτ. 59979/ΥΠΕ/5/3270/Ε/ Ν.3299/2004 (ΦΕΚ 695/29.4.2011 τ.Β’) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/2004 της επιχείρησης «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε », για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης ποσού επτά εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ( 7.279.500,00ευρώ) ευρώ, ήτοι ποσοστού 30%, που αναφέρεται στην ίδρυση αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18,90 MW, (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003 401.1) στη θέση « Καστρί-Κοκκάλια » που βρίσκεται στο δήμο Δομνίστας (σ.σ. πλέον δήμου Καρπενησίου), του Νομού Ευρυτανίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ( 24.265.000 ευρώ ) ευρώ (όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 55722/ 19.12.2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας).

Άρθρο 2

Η πληρωμή του ποσού τριών εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (3.639.750,00 ευρώ) ευρώ θα γίνει σε βάρος του λογαριασμού του έργου με κωδικό 2010ΣΕ02480001 και ονομασία έργου "Ενισχύσεις Βιομ. Βιοτεχν. Ξενοδ. κλπ Επιχειρήσεων" Ν. 3299/2004 της ΣΑΕ 024/8 του ΠΔΕ 2013.

ΠΗΓΗ: "Κίνηση Πολιτών για τη προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος"