Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020

ev media-logo

Συνεδριάζει σήμερα, στο Κερασοχώρι, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων, με 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Συνεδριάζει σήμερα, Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 4.00 το μεσημέρι, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων. Η 11η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί όπως κάθε φορά στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Κερασοχώρι για λήψη και απόφαση των παρακάτω τεχνικών θεμάτων:

agrafa-dimot-simboulio11

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ ΚΕΔΡΩΝ» του Δήμου Αγράφων(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τσιάμης Θεόδωρος).
 2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ″ΤΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ″» του Δήμου Αγράφων(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τσιάμης Θεόδωρος).
 3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ  Τ.Κ. ΤΡΟΒΑΤΟΥ» Δήμου Αγράφων(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τσιάμης Θεόδωρος).
 4. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ.Λ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ» Δήμου Αγράφων(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τσιάμης Θεόδωρος).
 5. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση πλατείας στο οικισμό Πρόδρομο Τ.Κ. Πρασιάς» Δήμου Αγράφων(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τσιάμης Θεόδωρος).
 6. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ Κέδρων» Δήμου Αγράφων(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τσιάμης Θεόδωρος).
 7. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Αγράφων» του Δήμου Αγράφων(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τσιάμης Θεόδωρος).
 8. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ Δυτικής Φραγκίστας» Δήμου Αγράφων(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τσιάμης Θεόδωρος).
 9. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Επισκευή – Συντήρηση εγκαταστάσεων γηπέδου Ραπτοπούλου» της ΔΕ Ασπροποτάμου του Δήμου Αγράφων(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τσιάμης Θεόδωρος).
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ Τριδένδρου» της ΔΕ Αγράφων του Δήμου Αγράφων(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τσιάμης Θεόδωρος).
 11. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση οδοστρώματος κεντρικής οδού Οικισμού Αγ. Γεωργίου Τ.Κ Παλαιοχωρίου» της ΔΕ Φραγκίστας του Δήμου Αγράφων(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τσιάμης Θεόδωρος).
 12. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση στέγης του Καταστήματος  ΤΚ Βούλπης» της Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων του Δήμου Αγράφων(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τσιάμης Θεόδωρος).
 1. Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τάκης Κων/νος).
 2. Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 –Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τάκης Κων/νος).
 3. Ανάθεση σε Ορκωτό Λογιστή της υπηρεσίας «Έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων ετών 2012,2013 και 2014»-ψήφιση πίστωσης(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τάκης Κων/νος ).
 4. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού 2μηνης σύμβασης για κάλυψη έκτακτων αναγκών((Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τάκης Κων/νος).
 5. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμήθειας (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 και άρθρο 65 του Ν. 3852/2010)(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τάκης Κων/νος).
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών(άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 και άρθρο 65 του Ν. 3852/2010)(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τάκης Κων/νος).
 7. Τροποποίηση Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Αγράφων (αριθμ. απόφασης:8-144/13-07-2016)(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Μάκκας Απόστολος).
 8. Λήψη απόφασης επί της αριθμ. πρωτ.: 6347/20-09-2016 αιτήσεως της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχο Φεγγούλη Βασιλική).
 9. Λήψη απόφασης επί της αριθμ. πρωτ.: 6348/20-09-2016 αιτήσεως της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχο Φεγγούλη Βασιλική).
 10. Ορισμός μελών(τακτικό – αναπληρωματικό) για τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου χωροταξικής ορθότητας κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Κατσιάδας Θεόδωρος).
 11. Επί αιτήσεως Α.Ο ΑΠΕΡΑΝΤΙΑΚΟΥ ΒΑΛΑΩΡΑΣ για οικονομική ενίσχυση(Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Τόλης Γεώργιος).
 12. Έγκριση μετακίνησης και εξόδων Δημάρχου για την συμμετοχή του στην 2η Συνάντηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Νότιας Πίνδου στο Νεραϊδοχώρι Τρικάλων την 1η Οκτωβρίου 2016- ψήφιση πίστωσης (Εισηγητής : Ο Πρόεδρος Τόλης Γεώργιος).