Σάββατο, 20 Ιουλίου 2019

ev media-logo

Προσλαμβάνει δύο χειριστές για 8 μήνες, ο Δήμος Καρπενησίου. Σε εξέλιξη οι αιτήσεις μέχρι τις 17/10

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα προχωρά ο δήμος Καρπενησίου.

xeiristis-xioni-raxi1

Οι θέσεις αφορούν την ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε. Εκσκαφέας-Φορτωτής) και η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται στους οκτώ μήνες.

Η μία εκ των δυο θέσεων θα έχει ως τόσο απασχόλησης τη Δημοτική Ενότητα Δομνίστας (Κρίκελλο) και η έτερη τη Δημοτική Ενότητα Κτημενίων (Αγία Τριάδα). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα προσόντα-προϋποθέσεις που απαιτούνται, στη σελ. 28 στο τρέχον φύλλο, όπου δημοσιεύεται η σχετική προκήρυξη.

Μέχρι 17/10 οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καρπενησίου, Ύδρας 6, Τ.Κ.36100 Καρπενήσι, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Φ. Φουρλιά (τηλ. επικοινωνίας: 2237 350044).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και θα διαρκέσει έως και τις 17/10.