Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019

ev media-logo

Μετατρέψτε τις καλλιέργειές σας σε βιολογικές με επιδότηση. Οι ενισχύσεις, οι δικαιούχοι και οι προθεσμίες (έντυπη έκδοση)

Από την περασμένη εβδομάδα «τρέχει» η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

xorafi1

Σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση, οι δράσεις του προγράμματος αφορούν τη ζωική και τη φυτική παραγωγή, ενώ να τονίσουμε πως ενισχύεται, τόσο η μετατροπή μιας συμβατικής καλλιέργειας ή εκτροφής σε βιολογική, όσο και η διατήρηση των ήδη εφαρμοζόμενων βιολογικών μεθόδων παραγωγής και εκτροφής.

Οι ενισχύσεις

Το μέτρο αφορά ολόκληρη την ελληνική επικράτεια με τη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται στο ποσό των 443 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, η δράση 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία» ενισχύεται με 100 εκατ. ευρώ, η δράση 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» με 34 εκατ. ευρώ, η δράση 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία» με 183 εκατ. ευρώ και η δράση 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» ενισχύεται συνολικά με 160 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται πως η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της βιολογικής παραγωγής, όπως αυτές ορίζονται στον σχετικό Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου.

Στόχοι του Μέτρου

Το εν λόγω Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες», έχει ως στόχο να προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων. Ειδικότερα, όσον αφορά την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων συμβάλλει: στην προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας και μείωσης των ρύπων, στην προστασία των νερών μέσω της μείωσης των ρύπων, στην βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας των εδαφών και της μείωσης των εκπομπών Ν2Ο και CH4, στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους.

Δικαιούχοι και προθεσμίες

Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών που χαρακτηρίζονται ως «ενεργοί γεωργοί» και υπέβαλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2016. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων -οι οποίες να σημειώσουμε πως υποβάλλονται ηλεκτρονικά- έχει ήδη ξεκινήσει από την περασμένη Τρίτη 24/1 και λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2017.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr, στα τηλέφωνα 210-5275276 (για φυτική παραγωγή) και 2105275281-4 (για ζωική παραγωγή), στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., καθώς επίσης και στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Ευρυτανίας, στο τηλ. 22370-23546.