Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019

ev media-logo

Δύο μόνιμες προσλήψεις στα Δικαστήρια Καρπενησίου. Δύο (2) θέσεις ΔΕ Γραμματέων, μία στο Πρωτοδικείο & μία στο Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας - Οι προθεσμίες και τα καθήκοντα

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε ολόκληρη η προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας & Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δύο άτομα θα προσληφθούν ως Δ.Ε Γραμματείς στα Δικαστήρια του Καρπενησίου.

dikastiki-aithousa1

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη ΑΣΕΠ 8Κ/2017 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 186 θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας). Στην Α΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) έχουν ανοίξει 42 θέσεις ΤΕ Γραμματέων ενώ στη Β΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) η προκήρυξη ορίζει 123 θέσεις ΔΕ Γραμματέων και στην Γ΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) συνολικά 21 θέσεις Υ.Ε Επιμελητών Δικαστηρίων.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 20 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη, και λήγει στις 4 Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 14.00.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων (όπως αυτά αναγράφονται στη σχετική προκήρυξη), πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (asep.gr) και κατόπιν να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ αναγράφοντας την κατηγορία Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αναλυτικές πληροφορίες και ολόκληρη την προκήρυξη θα βρουν οι ενδιαφερόμενο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Δύο άτομα στην Ευρυτανία

Όσον αφορά στα καθ’ ημάς, εκ των 123 θέσεων σε δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες της χώρας, η προκήρυξη προβλέπει πως συνολικά δύο (2) θέσεις αφορούν τον νομό Ευρυτανίας: πρόκειται για μία (1) θέση ΔΕ Γραμματέων στο Ειρηνοδικείο και ακόμα μία (1) θέση στο Πρωτοδικείο Ευρυτανίας.

Όσον αφορά στα καθήκοντα των προσληφθέντων, οι Γραμματείς των δικαστηρίων μετέχουν στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και συντάσσουν τα πρακτικά, τις εκθέσεις, τις πράξεις και τα άλλα έγγραφα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την πιστοποίηση των δικαστικών ενεργειών. Εκδίδουν τα απόγραφα και αντίγραφα, τα πιστοποιητικά και αποσπάσματα τηρούν και ενημερώνουν τα βιβλία και φυλάσσουν το αρχείο και τα άλλα αντικείμενα των δικαστηρίων ή των εισαγγελιών.