Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Ζητούνται δύο Δασολόγοι - Δασοπόνοι, για απασχόληση στο Τμήμα Καρπενησίου. Μέχρι τη Δευτέρα (4/9) η υποβολή αιτήσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου με Δασολόγους ή Δασοπόνους, απευθύνει το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

dasoponia-tei-new1

Την ευκαιρία να εργαστούν (επ’ αμοιβή) για διάστημα λίγων μηνών προσφέρει το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας σε δύο (2) Δασολόγους - Δασοπόνους. Για τον λόγο αυτό εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τη συμμετοχή τους στα πλαίσια του έργου με τίτλο «AGFORWARD» - FP7. Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν στο Τμήμα Δασοπονίας & ΔΦΠ, στην πόλη του Καρπενησίου.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι 30 Νοεμβρίου 2017, ενώ η προθεσμία αποστολής φακέλων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου.

H δαπάνη θα καλυφθεί από το ποσό που έχει κατατεθεί από τη ΓΓΕΤ, ως επιβράβευση υπό τη μορφή χρηματοδότησης (Εθνική Συμμετοχή) για το ανωτέρω έργο «AGFORWARD».

Προσόντα

Για την πρώτη θέση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο Δασολόγου ή Δασοπόνου, να είναι διαθέσιμοι σε χρόνο εργασίας μετά από συνεννόηση με την ερευνητική ομάδα και με φυσική παρουσία στους χώρους του Τμήματος στο Καρπενήσι, αλλά και να έχουν προηγούμενη εμπειρία στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.

Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει, εκτός από κάτοχοι Πτυχίου Δασολόγου ή Δασοπόνου, να είναι διαθέσιμοι σε χρόνο εργασίας μετά από συνεννόηση με την ερευνητική ομάδα, να έχουν προηγούμενη εμπειρία σε χημικές αναλύσεις εδαφών και φυτικών ιστών καθώς και στατιστικές αναλύσεις και με φυσική παρουσία στους χώρους του Τμήματος στο Καρπενήσι.

Η αμοιβή του αναδόχου για τις ανωτέρω υπηρεσίες του ορίζεται στο ποσό των 4.000 και 6.000 ευρώ, αντίστοιχα.

Δικαιολογητικά

Η πρόταση κάθε ενδιαφερομένου πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Πρόταση του υποψηφίου για τη συμμετοχή του (διαθέσιμη στη σχετική πρόσκληση), 2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας ή σε έλλειψη ταυτότητας, φωτοτυπία των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου, καθώς και η φωτογραφία, 3. Βιογραφικό σημείωμα, υπογεγραμμένο σε όλες τις σελίδες, 4. Φωτοτυπίες των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα προσόντα (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προ πηρεσίας, γνώσεις ξένων γλωσσών, γνώσεις Η/Υ, τυχόν συστατικές επιστολές, κλπ). 5. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο για την τεκμηρίωση της υποψηφιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, μπορούν να προμηθευτούν την πρόσκληση από τις ακόλουθες ιστοσελίδες: elke.teiste.gr/Ανακοινώσεις, από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ή να λάβουν πληροφορίες από: ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας - Ψαχνά Ευβοίας, 34400 Τηλ. 22280-99502 & 99526.