Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Δήμος Αγράφων: Δέκα (10) προσλήψεις Υ.Ε Εργατών, για τρεις μήνες. Θα καλύψουν εποχικές ανάγκες δασοπροστασίας

Την πρόσληψη, για διάστημα τριών (3) μηνών, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας - πυροπροστασίας, ανακοίνωσε ο δήμος Αγράφων.dimarxeio-agrafwn-kerasoxori1

Δέκα άτομα ειδικότητας Υ.Ε. (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) Εργατών, που θα καλύψουν ανάγκες πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (συνολικά τρεις μήνες), θα προσλάβει ο δήμος Αγράφων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας 18-65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στα γραφεία της υπηρεσίας (Κερασοχώρι, τηλ. επικοινωνίας: 2237351126, 2237351300, 2237351320) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από σήμερα Τετάρτη 30 Μαΐου 2018, με διάρκεια έως και την Παρασκευή 8 Ιουνίου.

Τα δικαιολογητικά

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1. Αίτηση του υποψήφιου, 2. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας, 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν, 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο 12μηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ,1 του ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, και 6. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του αιτούντος.