Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019

ev media-logo

Περίσσεψαν λεφτά το 2017… Πλεόνασμα παρουσιάζουν τα οικονομικά στοιχεία του Νοσοκομείου Καρπενησίου

Το Νοσοκομείο Καρπενησίου εμφανίζει μικρό πλεόνασμα για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του που εγκρίθηκαν την Τρίτη 31 Ιουλίου 2018 μετά από τηλεφωνική συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Εμφανίζει 383.679 ευρώ πλεόνασμα σε ένα προϋπολογισμό εξόδων που ανήλθε το 2017 στα 5.547.701,34 ευρώ.nosokomeio-koutalianos1

 

Στις 31/7 συνήλθε σε έκτακτη τηλεφωνική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Καρπενησίου και ομόφωνα έκανε δεκτή την εισήγηση του προέδρου κ. Σταύρου Κουταλιανού, των οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2017 έως 31/12/2017.

Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης  το 2017 είναι η δέκατη τρίτη χρονιά κατά την οποία εφαρμόσθηκε από το νοσοκομείο, το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Τα συνολικά οργανικά έσοδα του νοσοκομείου της χρήσεως 2017 ανήλθαν στο ποσό των 6.217.440,73 ευρώ, έναντι 6.046.503,33 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Τα έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 5.127.658,54 ευρώ, έναντι 4.840.165,89 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του νοσοκομείου ανήλθαν στο ποσό των 420.042,80 ευρώ έναντι  400.185,580 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Όπως αναφέρθηκε, η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως αποτελεί το πλεόνασμα της χρήσεως 2017, το οποίο ανέρχεται σε 383.679,55 ευρώ έναντι πλεονάσματος της προηγούμενης χρήσης ύψους 718.551,29 ευρώ.

Οι συνολικές εισπράξεις του νοσοκομείου στη χρήση 2017 ανήλθαν στο ποσό των 4.936.789,48 ευρώ. Οι συνολικές πληρωμές του στη χρήση 2017, ανήλθαν στο ποσού των 2.657.666,40 ευρώ. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του νοσοκομείου ανέρχεται στο ποσό των 579.194,01 ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των 6.218.169,49 ευρώ.