Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019

ev media-logo

Πρόσληψη ενός δασολόγου στο Καρπενήσι. Θα απασχοληθεί για οκτώ (8) μήνες στο έργο κατάρτισης των Δασικών Χαρτών

fidakia12

Εκατό θέσεις δασολόγων και δασοπόνων προκηρύχθηκαν πανελλαδικά μέσω ΑΣΕΠ για την υποστήριξη των ∆/νσεων ∆ασών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της χώρας με σκοπό την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους.

Το προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις εργασίας για οκτώ μήνες. Θα προσληφθούν δασοπόνοι και γεωτεχνικοί (δασολόγοι) για την κατάρτιση και ολοκλήρωση των δασικών χαρτών.

Μία (1) πρόσληψη οκτάμηνης διάρκειας θα γίνει και στο Καρπενήσι, στη Δ/νση Δασών Ευρυτανίας: πρόκειται για τον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας Δασολόγων.