Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019

ev media-logo

Σε εξέλιξη η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη τεσσάρων (4) γυμναστών στον δήμο Καρπενησίου

Την πρόσληψη τεσσάρων (4) γυμναστών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2018-2019, ανακοίνωσε ο δήμος Καρπενησίου.dimos-karpen-simaies1

Ειδικότερα, αναμένεται να προσληφθούν τέσσερα άτομα, κάτοχοι πτυχίου τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής, εκ των οποίων ο ένας με ειδικότητα «Ειδική Φυσική Αγωγή», οι οποίοι θα απασχοληθούν μέχρι το τέλος του Ιουλίου 2019.

Τα δικαιολογητικά

Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται σε επόμενη σελίδα των «Ευρυτανικών Νέων», οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά: α)βιογραφικό σημείωμα, β) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, Β) θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε Δημοτική Ενότητα του Δήμου και σύμφωνα με το ωράριο που θα του υποδειχθεί και Γ) δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση), γ) φωτοτυπία πτυχίου, φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας, δ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ε) βεβαίωση του δήμου περί μόνιμης κατοικίας, στ) βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος, ζ) έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία και η) έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 24/12 και γίνεται στα γραφεία του δήμου (Ύδρας 6, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων).