Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Και επίσημα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το Τμήμα Καρπενησίου, που μετονομάζεται σε Δασολογίας & ΔΦΠ, 5ετούς φοίτησης.

Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 13/Α/29-1-2019) ο νόμος 4589/2019 με τίτλο: «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις». Είχε προηγηθεί η ψήφισή του με ψήφους 149 υπέρ έναντι 121 κατά και 3 «παρών» επί της αρχής μετά από ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής.tei-dasoponia-kthrio1-0

Με τον νέο νόμο δημιουργούνται πλέον 37 νέα Πανεπιστημιακά Τμήματα, 2 νέα Πανεπιστημιακά Ερευνητικά Κέντρα και 2 νέα Τεχνολογικά Πάρκα. Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύεται το Τμήμα «Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος», με έδρα το Καρπενήσι, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του Γ.Π.Α.

Η απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου, ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα -ήτοι 5 χρόνια.

Πτυχίο Πανεπιστημίου

Σύμφωνα με τον νόμο, στο Γεωπονικό Παν/μιο περιέχονται πλέον «αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή» τα κτίρια, εργαστήρια και λοιπές δομές του Τμ. Δασοπονίας Καρπενησίου.

Οι φοιτητές που σήμερα φοιτούν στο Τμήμα Δασοπονίας Καρπενησίου, έχουν μια σειρά ευεργετικών επιλογών με απόλυτη αυτονομία απόφασης. Το πτυχίο τους αναβαθμίζεται αφού, εάν το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα του Γ.Π.Α και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης -παρότι είχαν εισαχθεί σε ΤΕΙ.

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές που κατά την έναρξη ισχύος του νόμου δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδικαίως στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Οι φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος ΤΕΙ έχουν τη δυνατότητα αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο ΤΕΙ, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι για την ένταξή τους,  υποβάλλουν αίτηση στη γραμματεία του οικείου Τμήματος έως τις 15.9.2019, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής αίτησης. Τα επιπλέον μαθήματα καθορίζονται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και με την οποία γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος ΤΕΙ με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος του πανεπιστημίου.

Ωστόσο, οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά 4 εξάμηνα, έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος ΤΕΙ.