Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Τον Ιούνιο οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του δήμου Καρπενησίου - Μειωμένα έως και 20% τα φετινά τροφεία

Μειωμένα έως και 20% τα φετινά τροφεία

paidikos stathmos

Την επόμενη εβδομάδα -και συγκεκριμένα την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012- ξεκινούν οι εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του δήμου Καρπενησίου

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι γονείς οι οποίοι επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους Παιδικούς Σταθμούς μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για τη νέα σχολική χρονιά 2012 - 2013 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012, στο γραφείο του Α΄ Παιδικού Σταθμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.{div float:right}{module Google (Τετράγωνο 300χ250 κειμενο)}{/div}

Να σημειώσουμε πως φέτος θα καταβάλλονται τροφεία από 8 ευρώ έως 40 ευρώ, αναλόγως του οικογενειακού εισοδήματος, μειωμένα έως 20% από πέρυσι.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
Τα απαραίτητα προς υποβολή δικαιολογητικά είναι: αίτηση εγγραφής (ή επανεγγραφής), υπεύθυνη δήλωση -έντυπα τα οποία χορηγούνται από την υπηρεσία- πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία), πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εάν πρόκειται για πολύτεκνη οικογένεια, πιστοποιητικό υγείας του παιδιού από παιδίατρο (το εν λόγω έντυπο δίνεται από την υπηρεσία) και φωτοαντίγραφο σελίδας εμβολιασμού του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού, ώστε να φαίνονται τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια.

Ακόμη, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης συζύγων του τρέχοντος οικονομικού έτους συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα του αντιγράφου που κατατίθεται ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναγράφεται το σύνολο του οικογενειακού εισοδήματος τους, θεωρημένη από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή Αστυνομικό Τμήμα, καθώς και βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη και επικυρωμένο αντίγραφο ενσήμων των γονέων προκειμένου για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει ότι η μητέρα ή ο έχων την επιμέλεια τέκνου (μονογονεϊκή) εργάζεται.

Όταν ο ένας εκ των δυο γονέων είναι άνεργος επισυνάπτεται επικυρωμένη φωτοτυπία της κάρτας του Ο.Α.Ε.Δ. Όσον αφορά την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων, εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται.

Παράλληλα, επισημαίνεται πως οποιαδήποτε μεταβολή της οικονομικής ή οικογενειακής κατάστασης της οικογένειας του παιδιού, πρέπει να δηλώνεται έγκαιρα στον Σταθμό.

Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22370-22506.