Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020

ev media-logomenoume spiti-small

Στην πρόσληψη Νομικού Συμβούλου προχώρησε ο δήμος Καρπενησίου. Ποιες αρμοδιότητες θα αναλάβει

Στην πρόσληψη, σε κενή οργανική θέση, Νομικού Συμβούλου, προέβη ο δήμος Καρπενησίου. Για τη συγκεκριμένη θέση υποβλήθηκε μία αίτηση.dimarxeio-2020-new-apogeuma

Πρόκειται για την κα Ιωάννα Κίτσιου του Αποστόλου, δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ευρυτανίας. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Διαθέτει εμπειρία σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση και το δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο.

Σύμφωνα με την απόφαση, η προσλαμβανόμενη Νομικός Σύμβουλος θα έχει ως αντικείμενο απασχόλησης κατά κύριο λόγο την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τις υπηρεσίες, την παροχή κατευθύνσεων στο χειρισμό υποθέσεων από άλλους δικηγόρους ή τα διοικητικά όργανα.

Το συμβουλευτικό της έργο θα απευθύνεται στοn Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κάθε άλλο συλλογικό όργανο καθώς και τις υπηρεσίες του δήμου Καρπενησίου. Για τον σκοπό αυτό θα συνεργάζεται με τον Δικηγόρο του Δήμου με πάγια αντιμισθία, αλλά και με το προσωπικό του δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτού, σε όλη την ιεραρχία και με άλλους παράγοντες. Θα έχει δικαίωμα να ζητήσει προφορικά ή γραπτά στοιχεία, που θα είναι αναγκαία κατά τη γνώμη της για το σχηματισμό ορθής κρίσης στις υποθέσεις που χειρίζεται.

Από την πρόσληψη προκύπτει δαπάνη 1.623,00 ευρώ (…) και εργοδοτικές εισφορές 402,67 ευρώ περίπου, που θα βαρύνουν τον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού έτους 2020 του δήμου Καρπενησίου, στον οποίο έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις. Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στα επόμενα οικονομικά έτη.